INFORMACJE OGÓLNE - Przyjmowanie skarg i wniosków - Komenda Miejska Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie skarg i wniosków

INFORMACJE OGÓLNE

Niezbędne informacje dla skarżącego

Art. 225 § 1 KPA

"Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, 
jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych."

"Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek.
W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, albo też ujawnia prawnie chronione informacje."

J. Borkowski, B. Adamiak, Komentarz 2004, s. 813

 

Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 marca 1997 r. (art. 63).

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Skarga powinna zawierać: wskazanie osoby od której pochodzi (imię i nazwisko lub nazwa), adres wnoszącego oraz określenie przedmiotu sprawy. Celem zapewnienia sprawnego załatwienia sprawy zaleca się określać przedmiot sprawy poprzez zwięzły opis i jednoznaczne wskazanie zarzutów lub wniosków.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi mogą być składane ustnie w każdej jednostce organizacyjnej Policji w ustalonych dniach i godzinach. Przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji lub wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu. Informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie jednostki oraz podporządkowanych jej jednostkach organizacyjnych.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW

Komendant Miejski Policji w Katowicach lub w razie jego nieobecności jego zastępcy

w sprawach skarg i wniosków przyjmują:
w Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach ul. Lompy 19
w każdy wtorek w godz. od 13.00 do 17.00

Ponadto przyjęcia interesantów w sprawach skarg realizowane są przez funkcjonariuszy:

Zespołu Kontroli KMP Katowice
od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)
w godz. 8.00 – 15.00 pok. 221 tel. 47 85 124 06

oraz  KOMENDANCI KOMISARIATÓW POLICJI W KATOWICACH

w każdy poniedziałek w godz. od 13.00 do 17.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH

 

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach lub wyznaczeni przez niego Zastępcy przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. od 15.30 do 17.00 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. Lompy 19.

W celu zapewnienia właściwej obsługi zapisy na rozmowę ze Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach lub jego Zastępcami przyjmują funkcjonariusze Zespołu ds. Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP w Katowicach (tel. 47 85 115 60) w dni powszednie w godzinach od 7.30 do 15.30. We wnioskach o wyznaczenie spotkania należy jasno określić tematykę spotkania, co pozwoli na rzeczowe załatwienie sprawy.

Ponadto skargi i wnioski można składać osobiście w Zespole ds. Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli (Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40 - 038 Katowice) w poniedziałki w godz. 7.30 - 17.00 i pozostałe dni tygodnia w godz. 7:30 - 15:30. Możliwe jest również korespondencyjne wniesienie skargi na wskazany powyżej adres lub adres e-mail: kontrola@ka.policja.gov.pl.

Numer telefonu 47 85 115 60 spełnia jednocześnie rolę infolinii pod nazwą „Telefonu zaufania", który obsługiwany jest w dni powszednie przez funkcjonariuszy Zespds. Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP w Katowicach w godzinach 7.30 - 20.00. Pod numerem tym przyjmowane są zgłoszenia i uwagi na temat prawidłowości działań podejmowanych przez funkcjonariuszy Policji województwa śląskiego. W przypadku trudności w uzyskaniu połączenia z podanym wyżej numerem należy kontaktować się z numerem 47 85 115 39.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek Policji,
jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00 - 090 Warszawa

Przyjęcia interesantów:
poniedziałki w godz. 9.00 - 17.00
wtorki - piątki w godz 9.00 - 15.00
telefon: 22 55 17 760, 22 55 17 811

 

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80-748 Gdańsk
sekretariat  58 764 73 02
fax  58 764 73 03

Przyjęcia interesantów:
telefon  58 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00 - 17.00
wtorek, środa, czwartek w godz.9.00 - 15.00

 

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25, pokój 122
40-032 Katowice
telefon 32 72 86 800
fax 32 72 86 823

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godz. 9.00 - 15.00
wtorek w godz. 10.00 - 17.00


Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ul. Wierzbowa 5
50-056 Wrocław
sekretariat 71 34 69 115
fax 71 343 43 25

Przyjęcia interesantów:
telefon 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 9.00 - 15.00
środa w godz. 10.00 - 17.00


Linki: strona główna RPO www.rpo.gov.pl
formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głusi / nieodsłyszący petenci Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowaniasię, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, kontaktując się z pracownikiem Recepcji, na adres e-mail: kancelaria-kwp@ka.policja.gov.pl, na numer fax: 32 200 1601 (podając sposób przekazania informacji zwrotnej) lub telefonicznie: 47 85 116 50.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Katowicach.

Kontakt:

ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

tel. 47 85 122 63

Komendant Miejski Policji w Katowicach wyznaczył w podległej jednostce inspektora ochrony danych, kontakt: uul. Lompy 19, 40-038 Katowice. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, kontakt e-mail: iod@katowice.policja.gov.pl , tel. 47 85 124 88.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku na podstawie przepisów: art. 6 ust. 1 lit. c ww. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz przenoszenia danych, oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

 

Metryczka

Data wytworzenia : 24.05.2018
Data publikacji : 12.06.2023
Data modyfikacji : 12.06.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Chodór Łukasz
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Żyłka Jednoosobowe Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Żyłka
do góry